Motiv, motivation och framgångsnycklar

18 September 2024

Motiv, motivation och framgångsnycklar – inspiration och fördjupning kring kyrkans möte med skolan

18 September 2024, 8:30-12:00

Vilka är motiven till att vi söker samverkan med skola, och vad motiverar oss att sträva på? Motiv och motivation är viktiga drivkrafter för oss i församling och samfund som söker eller är i samverkan med skolan. Men också för skolan och de lärare och rektorer som väljer att gå in i ett samarbete med kyrkan. Under höstens konferens inom nätverket kyrka och skola möts får vi input från representanter för både kyrka och skola utifrån kärnorden motiv och motivation.

I år bjuder vi också in till en stunds delande med varandra i anslutning till konferensen. Efter en lunchpaus får de som vill och kan tillfälle att reflektera tillsammans kring förmiddagens input. Och vi kan berätta om goda erfarenheter av samverkan från våra egna sammanhang och på det sättet bidra till att fylla på våra nyckelknippor med framgångsnycklar.

 

Om dagen i korthet

Var: Vi träffas digitalt. Zoomlänk och praktisk information kommer att mejlas ut till dig som anmält dig på måndagen den 17 september. 

Kostnad: 200 kronor som faktureras i efterhand. 

Avbokningspolicy: Från fem veckor före arrangemanget är din anmälan bindande och du betalar full avgift om du uteblir. Kan sjukintyg lämnas faktureras du halva kursavgiften.

Sista anmälningsdag: söndag 16 september

Målgrupp: Konferensen riktar sig till församlingsmedarbetare som på olika sätt är i eller söker samverkan med skolan. 

Arrangörer: Svenska Bibelsällskapet och Karlstads stift

Arrangemanget är ekumeniskt och nationellt.

På programmet

 

8.30-12.00

Digital konferens med föreläsningar och inputs.

13.00-14.00

Digitalt samtalsrum – vi reflekterar tillsammans.                                             Samtalet modereras av nätverkets planeringsgrupp.                                            Detta är en möjlighet för den som vill och kan.
Ingen extra kostnad.
Du anger ditt intresse för att delta i samband med anmälan till konferensen. Inget bindande.

Huvudtalare

Erica Karlsson, lärare i grundskolan, lägre åldrar

Erica Karlsson har många års erfarenhet av att undervisa de yngre eleverna i grundskolan. Här delar hon med sig av sina tankar och erfarenheter av att vara i samverkan med kyrkan. Vilka motiv har hon till att söka kontakt med kyrkan? Vad är det som möjliggör en samverkan mellan den ickekonfessionella skolan och kyrkan? I vilka sammanhang är det som en samverkan upplevs som mest givande utifrån hennes lärarperspektiv?

Johan Bonander, kyrkoherde i Fryksände pastorat

Johan Bonander har stor erfarenhet av att samverka med det närsamhälle han själv verkar i. Här delar han med sig av sina erfarenheter av samarbete med civilsamhället i frågor rörande unga och droger och kriminalitet. Vi ser att siffrorna ökar kring antalet unga som är involverade i kriminalitet och droger, och det kryper allt längre ner i åldrarna. På många av våra skolor, också på mindre orter, finns barn och unga som är eller riskerar att dras in i detta destruktiva. Angränsande till detta berättar Johan också om hur pastoratet aktivt arbetar med suicidprevention i samarbete med civilsamhället.

Per Palmgren, rektor för grundskola i Gränna

Per Palmgren har som rektor sett kraften som ligger i en god samverkan mellan skola och kyrkan och civilsamhället i stort. Här delar han med sig av sina erfarenheter och reflektioner. Han menar att det finns mycket gott att hämta ur samverkan för alla de barns bästa som skolan men också föreningslivet möter. Om vi ser möjligheter i stället för hot så märker vi att en samverkan med kyrkan är fullt möjlig helt inom skollagens ram.

Sören Dalevi, biskop Karlstads stift

Sören Dalevi har ett mångårigt engagemang i frågor som rör kyrka och skola. Här får vi ta del av ett förinspelat inslag där Sören delar med sig av sina tankar om vilka motiven är för kyrkan att söka samverkan med skola. Vad är det kyrkan har att bidra med in i skolans och elevernas värld, och i förlängningen samhället i stort? Och vad talar för att det är värt för församlingar och samfund att lägga av sina resurser på en samverkan med den skola som så tydligt har ickekonfessionalitet som grundvillkor? 

Kontaktpersoner

Andreas Hultsten
Kristina Stolare

 

Nationell ledare för Bibeläventyret
Stiftspedagog barn och unga,
Svenska kyrkan, Karlstads stift